Paslaugos

Vandens tiekimas

Vandentiekiu tiekiamo geriamojo vandens kokybę pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ kontroliuoja UAB „Eurofins Labtarna“ tyrimų laboratorija. Geriamojo vandens kokybę prižiūri Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamentas.

2022 m. UAB „Radviliškio vanduo“ patiekė apie 2,5 tūkst. m3 per parą geriamojo vandens iš bendrovės eksploatuojamų vandenviečių.

Lietuvos higienos normos HN 24:2017 nuostatoje sakoma „Geriamasis vanduo yra saugus ir sveikas, kai žmonėms skirtame vandenyje nėra patogeninių mikroorganizmų, toksiniai rodikliai neviršija leistinų ribinių verčių.“ Dėl galimo kenksmingo poveikio žmogaus sveikatai, pagrindinis dėmesys ir skiriamas mikrobiologiniams bei toksiniams rodikliams.

Bendrovė geriamojo vandens kokybės kontrolę vykdo pagal planą, kuris yra patvirtintas ir suderintas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Šiaulių departamentu. Vykdant kontrolę, laboratorija nustato visus Lietuvos higienos normoje HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ kontroliuojamus rodiklius, kurių yra per 50 (mikrobiologiniai, indikatoriniai, toksiniai).

2022 m. UAB „Radviliškio vanduo“ tiekiamo geriamojo vandens kokybei užtikrinti buvo vykdoma nuolatinė ir periodinė programinė priežiūra. Vandens mėginiai buvo imami iš vandenviečių ir vandentiekio skirstomojo tinklo (įskaitant įvadus į vartotojų pastatus) bei iš vidaus vandentiekio čiaupų. Pagal programinės priežiūros planą 2022 m. iš viso buvo paimti 293 geriamojo vandens mėginiai.

Vykdant nuolatinę programinę priežiūrą, buvo tiriami šie geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai: žarninių lazdelių skaičius, koliforminių bakterijų skaičius, kolonijas sudarančių vienetų skaičius, amonis, drumstumas, spalva, savitasis elektrinis laidis, vandenilio jonų koncentracija (pH), bendroji geležis, skonio ir kvapo slenkstis.

Vykdant periodinę programinę priežiūrą, papildomai buvo nustatyti: žarninių enterokokų skaičius, aliuminis, manganas, permanganato indeksas, sulfatas, chloridas, natris, fluoridas, boras, nitritas, nitratas, cianidas, nustatomos toksinių rodiklių (pesticidų, arseno, stibio, seleno, haloformų, daugiaciklių aromatinių angliavandenilių, bromato), taip pat radiologinių rodiklių vertės.

Laboratorinių tyrimų rezultatai parodė, kad šių medžiagų koncentracija UAB „Radviliškio vanduo“ tiekiamame geriamajame vandenyje yra mažesnė už nustatytas ribas arba artima minimaliai vertei. Šių rodiklių rezultatai jau daug metų nekinta.

Išanalizavus 2022 m. atliktus geriamojo vandens tyrimus, nustatyta, kad paruoštas ir vartotojams tiekiamas geriamasis vanduo atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 reikalavimus pagal visas analites. Mikrobiologinės taršos atvejų nenustatyta.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-05-11