All posts by Administratorius

Padidinto arseno kiekio Radviliškio rajono vandenvietėse nerasta

Skirtingų šalies rajonų geriamajame vandenyje aptikus pavojingą sveikatai arseno kiekį, analizuojami visos šalies vandenviečių tyrimų rezultatai.

Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdyje nuspręsta informuoti visuomenę su Radviliškio rajone esančių vandenviečių geriamojo vandens tyrimų dėl arseno kiekio vandenyje rezultatais.

UAB „Radviliškio vanduo“ vyriausiasis inžinierius Mindaugas Gapšys teigia, kad Radviliškio rajono gyventojams nerimauti nėra ko. UAB „Radviliškio vanduo“ eksploatuojamose vandenvietėse, kuriose vandens kiekis viršija 100 kub. m per dieną, geriamojo vandens mėginiai imami kiekvieną ketvirtį, kur mažiau – kartą per pusmetį. Pasak jo, vandens mėginių ėmimo programa derinama su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Radviliškio skyriumi ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Radviliškio skyriumi. Cheminiai geriamojo vandens rodikliai, pvz., arseno kiekis, vandenvietėse tiriama kas antrus metus. Iš viso UAB „Radviliškio vanduo“ eksploatuoja 24 vandenvietes. 2018 metais patikrinta 14 vandenviečių, kuriose padidinto arseno kiekio nebuvo nustatyta. 2017 metais, patikrinus 10 vandenviečių, taip pat nebuvo fiksuota arseno viršijimo leidžiamoms normoms.

VANDENS VARTOTOJŲ ŽINIAI

Informuojame, kad  š. m. liepos mėn. 24 d. nuo 8:15 val. iki. 16:00 val. Žironų gatvėje dėl vandentiekio tinklų remonto darbų, bus nutrauktas vandens tiekimas Žironų g. 4. Prašome  pasipildyti vandens atsargas.   

UAB „Radviliškio vanduo“ administracija

Radviliškio rajono gyventojai, dėmesio

DĖL PAVIRŠINIŲ (LIETAUS) NUOTEKŲ PAJUNGIMŲ PRIE BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ SISTEMOS

Pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus ir teisės aktus, turi būti naudojama atskirtoji paviršinių (lietaus) nuotekų šalinimo sistema, t. y. paviršinės (lietaus) ir buitinės nuotekos turi būti tvarkomos atskirai. Vykdant šių inžinerinių tinklų eksploataciją ir priežiūrą, randama daug atvejų, kai paviršiniai (lietaus) ir drenažiniai tinklai yra neteisėtai prijungti prie buitinių nuotekų tinklų. Paviršinių ir buitinių nuotekų kiekiai bei taršos skiriasi savo pobūdžiu, todėl jų valymams naudojami skirtingi valymo būdai bei technologijos. Lietaus vanduo, patekęs į buitinių nuotekų tinklus, keletą kartų padidina bendrą vandens kiekį, patenkantį į miesto nuotekų valyklą. Dėl to sutrinka nuotekų biologinio valymo procesas, nes nuotekų valyklos mikroorganizmai nespėja prisitaikyti prie greitai besikeičiančių teršalų koncentracijų. UAB „Radviliškio vanduo“ nuotekų tinklų tarnyba nuolat tikrina buitinių nuotekų tinklų sistemą ir, nustačiusi neaiškius pajungimų atvejus, užaklina vamzdžius. Tarnyba, nustačiusi savavališko paviršinio (lietaus) tinklų pajungimo faktą, surašo savavališko pajungimo aktą ir jį pateikia savivaldybės administracijos įgaliotam pareigūnui, kuris surašo administracinių teisės pažeidimų protokolą. Išnagrinėjus administracinę bylą, priimamas sprendimas dėl administracinės nuobaudos skyrimo. Be nuobaudos, pažeidėjas privalo sumokėti ir vandens tiekėjo patirtus nuostolius valant paviršinius vandenis, kurių dydis apskaičiuojamas vadovaujantis LR aplinkos ministro patvirtintomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėmis (2015-10-15 Nr. D1-744).

Įspėjame savavališkai paviršinių (lietaus) nuotekų tinklus prie buitinių nuotekų tinklų prijungusius asmenis apie galimus patikrinimus bei laukiančias pasekmes (baudas) ir prašome kuo greičiau paviršinius (lietaus) tinklus atjungti nuo buitinių nuotekų tinklų sistemos.

 

UAB „Radviliškio vanduo“ administracija

Gerb., Klientai,

Informuojame, kad nuo 2017.02.01 d. MAXIMA parduotuvėse keičiamas įmokos priėmimo / administracinio mokesčio dydžio tarifas į 0,21 Eur.

Radviliškio miesto gyventojai, dėmesio

Informuojame, kad š. m. balandžio 13 d. nuo 9:00 val. iki 16.00 val. Gedimino gatvėje dėl vandentiekio tinklų remonto darbų, bus nutrauktas vandens tiekimas Gedimino g. namui Nr. 26, įmonėms UAB „Kegsvytis“, „Maxima“, „Vaikų sala“, „Mezgimo raštai“, „Danijus“, Radvilų g. Nr. 2 (halės) ir aplinkiniuose namuose gali pablogėti geriamojo vandens kokybė. Prašome pasipildyti vandens atsargas. Atsiprašome už suteiktus nepatogumus.

 

UAB „Radviliškio vanduo“ administracija

Šaukoto, Daugėlaičių gyvenviečių gyventojai, dėmesio

Informuojame, kad š. m. kovo 14-15 d. dėl vandentiekio tinklų remonto darbų, bus nutrauktas vandens tiekimas Šaukoto ir Daugėlaičių gyvenvietėse. Prašome pasipildyti vandens atsargas. Atsiprašome už suteiktus nepatogumus.

Radviliškio miesto gyventojai, dėmesio

Informuojame, kad š. m. kovo 3 d. Klevų gatvėje dėl vandentiekio tinklų remonto darbų, bus nutrauktas vandens tiekimas Klevų g. namams. Prašome pasipildyti vandens atsargas. Atsiprašome už suteiktus nepatogumus.

 

UAB „Radviliškio vanduo“ administracija

INFORMACIJA APIE PATIEKTO GERIAMOJO VANDENS KIEKIO IR PRIIMTŲ TVARKYTI NUOTEKŲ KIEKIO NUSTATYMĄ

 

Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 10 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4 punktu, UAB „Radviliškio vanduo“ apskaičiavo ir 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-3 patvirtino vidutinį Radviliškio rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekį – 1,34 kub. m gyventojui per mėnesį. Patvirtintas kiekis įsigalioja nuo 2016 m. vasario 1 d.

                      Vadovaujantis 2014 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-794 pakeitimo įstatymo Nr. XII-939 35 str., vartotojai už patiektą vandenį ir priimtą tvarkyti nuotekų kiekį atsiskaito pagal įrengtų geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis

Vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio taikymo atvejai:

1. Jei dėl techninių priežasčių nėra galimybės įrengti šalto vandens apskaitos prietaiso. Tokiu atveju vartotojas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugą atsiskaito pagal nustatytą vidutinį suvartotą geriamojo vandens kiekį, t. y. 1,34 kub. m gyventojui per mėnesį.

2. Jei vartotojas atsisako įleisti UAB „Radviliškio vanduo“ įgaliotą atstovą atlikti geriamojo vandens apskaitos prietaiso apžiūrą (t. y. įrengti ar pakeisti vandens skaitiklį, atlikti jo metrologinę patikrą, patikrinti vandens apskaitos prietaiso techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir/ar nuotekų išvado techninę būklę, LR teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam vartotojui). Tokiu atveju vartotojui nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma diena, kurią vartotojas informavo, kad atsisako įleisti bendrovės įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus aukščiau išvardintus veiksmus arba pirma kalendorinė diena, pasibaigus registruotame laiške nurodytam terminui) suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis skaičiuojamas taip: vidutinis suvartoto geriamojo vandens kiekis (1,34 kub. m gyventojui per mėnesį) padauginamas iš koeficiento 2. Tokiu būdu suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis skaičiuojamas tol, kol bus atlikti tam tikri aukščiau išvardinti veiksmai.

UAB „Radviliškio vanduo“ turi teisę gyventojų skaičių nustatyti pagal Gyventojų registro tarnybos pateiktą informaciją ar duomenimis, gautais iš savivaldybių ar seniūnijų (2014 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-794 pakeitimo įstatymo Nr. XII-939 22 str. 6 dalis).

Radviliškio miesto gyventojai, dėmesio

Informuojame, kad š. m. vasario 26 d. nuo 13 val.  Brazausko gatvėje dėl vandentiekio tinklų remonto darbų, bus nutrauktas vandens tiekimas Dariaus ir Girėno g. namui Nr. 48A, Kaštonų g. namams Nr. 6A, 6B, 8. Atsiprašome už suteiktus nepatogumus.

 

UAB „Radviliškio vanduo“ administracija

Šeduvos, Pavartyčių, Raudondvario gyventojai, dėmesio

Informuojame, kad š. m. sausio 28 d. vanduo netiekiamas Šeduvos mieste, Pavartyčių ir Raudondvario gyvenvietėse dėl AB „ESO“ remonto darbų. Planuojamas vandens tiekimo atstatymas apie 13:30 val.