Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui

INFORMACIJA APIE PATIEKTO GERIAMOJO VANDENS KIEKIO IR PRIIMTŲ TVARKYTI NUOTEKŲ KIEKIO NUSTATYMĄ

 

Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 10 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4 punktu, UAB „Radviliškio vanduo“ apskaičiavo ir patvirtino vidutinį Radviliškio rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekį –

– 1,34 kub. m gyventojui per mėnesį 2016 metams 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-3. Patvirtintas kiekis įsigalioja nuo 2016 m. vasario 1 d.,

– 1,36 kub. m gyventojui per mėnesį 2017 metams 2017 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. ĮV-2. Patvirtintas kiekis įsigalioja nuo 2017 m. vasario 1 d.

– 1,48 kub. m gyventojui per mėnesį 2018 metams 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. ĮV-3.1. Patvirtintas kiekis įsigalioja nuo 2018 m. sausio 29 d.

 

                      Vadovaujantis 2014 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-794 pakeitimo įstatymo Nr. XII-939 35 str., vartotojai už patiektą vandenį ir priimtą tvarkyti nuotekų kiekį atsiskaito pagal įrengtų geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis.

Vidutinio suvartojamo geriamojo vandens kiekio taikymo atvejai:

1. Jei dėl techninių priežasčių nėra galimybės įrengti šalto vandens apskaitos prietaiso. Tokiu atveju vartotojas už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugą atsiskaito pagal nustatytą vidutinį suvartotą geriamojo vandens kiekį.

2. Jei vartotojas atsisako įleisti UAB „Radviliškio vanduo“ įgaliotą atstovą atlikti geriamojo vandens apskaitos prietaiso apžiūrą (t. y. įrengti ar pakeisti vandens skaitiklį, atlikti jo metrologinę patikrą, patikrinti vandens apskaitos prietaiso techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir/ar nuotekų išvado techninę būklę, LR teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam vartotojui). Tokiu atveju vartotojui nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma diena, kurią vartotojas informavo, kad atsisako įleisti bendrovės įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus aukščiau išvardintus veiksmus arba pirma kalendorinė diena, pasibaigus registruotame laiške nurodytam terminui) suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis skaičiuojamas taip: vidutinis suvartoto geriamojo vandens kiekis padauginamas iš koeficiento 2. Tokiu būdu suvartoto geriamojo vandens ir/ar nuotekų kiekis skaičiuojamas tol, kol bus atlikti tam tikri aukščiau išvardinti veiksmai.

UAB „Radviliškio vanduo“ turi teisę gyventojų skaičių nustatyti pagal Gyventojų registro tarnybos pateiktą informaciją ar duomenimis, gautais iš savivaldybių ar seniūnijų (2014 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-794.

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui 2016 m.

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui 2017 m.

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui 2018 m.